WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
im. Stanisława Staszica
w Krakowie


ZESPÓŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
AGENCJA SZKOLENIA I PROMOCJI KADR
w WarszawiePODYPLOMOWE STUDIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA NOWYCH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
W JEDNEJ Z NAJLEPSZYCH POLSKICH UCZELNI


Studia gwarantują zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu zamówień publicznych oraz dziedzin wspomagających, takich jak prawo, ekonomia, zarządzanie, finanse publiczne i psychologia. Wzbogacają wiedzę z zakresu zarządzania jednostkami administracji rządowej i samorządowej. Umożliwiają zdobycie nowych, specjalistycznych kwalifikacji poszukiwanych szczególnie w sektorze finansów publicznych.

ZAPRASZAMY:

Atuty studium:

Metody prowadzenia zajęć:

Wykładowcy:

Zespół wykładowców Studiów składa się z pracowników naukowo - dydaktycznych Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, wykładowców - praktyków działających aktywnie w zakresie tworzenia i realizacji wymogów ustawy
o zamówieniach publicznych, wybitnych specjalistów o dużym dorobku naukowym, doświadczeniu dydaktycznym i bogatej praktyce.

Program studiów:

Program Studiów zapewnia słuchaczom zdobycie niezbędnej wiedzy praktycznej i teoretycznej z szeroko pojętej problematyki zamówień publicznych.
Każdy blok tematyczny rozpoczyna wprowadzenie do przedmiotu oraz przekazanie zasad i logiki - sposobu myślenia prawnego, finansowego i zarządczego, tworząc podstawy dla złożonej wiedzy z dziedziny zamówień publicznych. Nadrzędną zasadą programu jest żywy, łączący teorię z praktyką przekaz wiedzy. Właściwie wyważone proporcje wykładów, których nieodłącznym elementem jest odwoływanie się do praktyki polskiej i doświadczeń Unii Europejskiej oraz ćwiczeń, dają gwarancję zdobycia autentycznej i użytecznej wiedzy.

Program obejmuje następujące bloki tematyczne:

I.
Prawo
II.
Finanse i marketing
III.
Finanse publiczne
IV.
Zarządzanie
V.
Psychologia i negocjacje
VI.
Zamówienia publiczne
VII.
Kontrola udzielania zamówień publicznych
VIII
Seminaria
IX.
Przedmioty uzupełniające

 

PONAD 190 GODZIN WYKŁADÓW, ĆWICZEŃ I SEMINARIÓW


Terminy zjazdów studiów podyplomowych Zamówienia Publiczne

II semestr 2017/2018

 

  1. 05-06.10.2017  s.116 D-14, s.116 D-14
  2. 19-20.10.2017  s.232 D-13, s.232 D-13
  3. 16-17.11.2017  s.232 D-13, s.232 D-13
  4. 14-15.12.2017  s.232 D-13, s.232 D-13
  5. 25-26.01.2017  s.206 D-14, s.206 D-14
  6. 15-16.02.2017  s.207 D-14, s.207 D-14


Informacje organizacyjne:

Uwaga: nabór na XI edycję od stycznia 2018 roku do 28 lutego 2018

Zajęcia będą trwały dwa semestry w trybie zaocznym (spotkania w soboty i niedziele).


Absolwenci Studiów uzyskają świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Warunkiem uzyskania świadectwa jest absolutorium ze wszystkich zajęć objętych programem oraz obrona pracy dyplomowej w wybranym obszarze tematycznym.

Wymagane dokumenty:

1) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
2) 1 zdjęcie,
3) zobowiązanie do pokrycia kosztów kształcenia (indywidualne lub przez zakład pracy).
- pobierz i wypełnij zobowiązanie pokrycia kosztów
4) kwestionariusz osobowy
- pobierz i wypełnij kwestionariusz
5) podanie
- pobierz i wypełnij Podanie

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studiów Zamówień Publicznych Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, ul. A. Gramatyka 10 (pok. 102) lub w Agencji Szkolenia i Promocji Kadr w Warszawie, ul. Nowy Swiat 52/7.


Ze względu na zapewnienie wysokiego poziomu naukowego i sprawności organizacyjnej, liczba miejsc jest limitowana. O przyjęciu na Studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Czesne za rok akademicki 2018/2019 wynosi 4.800 zł.

Opłaty czesnego prosimy wnosić na konto:
Uwaga nowy numer konta:
BANK PEKAO S.A. O/Kraków ul. Pijarska 1

96 1240 4722 1111 0000 4858 2922 - "Zamówienia" 720 200 6051

Punkty informacyjne

Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica,
Kraków, ul. A. Gramatyka 10, pok. 102
kontakt: mgr inż. Aneta Ochońska
aochonsk@zarz.agh.edu.pl
tel. 012 617 39 92, fax 012 636 70 05
spzp@zarz.agh.edu.pl

Agencja Szkolenia i Promocji Kadr, Warszawa, ul. Nowy Swiat 52/7
(0-22) 826 73 44, 828 24 43, 826 97 97, asipk@asipk.com.pl


Serdecznie zapraszamy:

dr hab. inż Piotr Łebkowski, prof. nadzw.
Dziekan Wydziału Zarządzania
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

dr Wojciech Grzelecki
Dyrektor Generalny Agencji Szkolenia i Promocji Kadr w Warszawie

dr inż. Antoni Korcyl
Kierownik Podyplomowych Studiów Zamówień Publicznych

Informacje: Aneta Ochońska